Česlovas Šickus

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

SANDĖLININKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1.  Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) sandėlininkas (skalbyklos, dušinės) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – C.

                 3. Pareigybės paskirtis – priimti ir saugoti bausmę atliekančių asmenų daiktus.

                 4. Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus inspektoriui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

                 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinę veiklą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. atlieka nuteistųjų daiktų ir nuteistųjų aprūpinimo drabužiais bei avalyne apskaitą, užtikrinant nuteistųjų daiktų ir aprūpinimo drabužiais bei avalyne apskaitą.

                 6.2. vykdo einamąją finansinę kontrolę;

                 6.3. priima ir išduoda gautą labdarą, paramą, užtikrinant labdaros, paramos priėmimą;

                 6.4. priima, saugo ir išduoda nuteistųjų asmeninius daiktus;

                 6.5. palaiko švarą ir tvarką sandėlyje;

                 6.6. vykdo naujai atvykusių nuteistųjų rengimą, taip pat pagal patvirtintą skyriaus ketvirčio planą – sezoninį nuteistųjų rengimą, užtikrinant atvykusių nuteistųjų ir sezoninį nuteistųjų aprengimą;

                 6.7. organizuoja ir vykdo siuntinių ir banderolių pristatymą nuteistiesiems;

                 6.8. reikalauja iš išvykstančių iš įstaigos nuteistųjų priduoti jiems skirtą aprangą;

                 6.9. reikalauja iš skyriaus, atsakingo už nuteistųjų įskaitą, pirmą mėnesio dieną pateikti išeinančių į laisvę asmenų sąrašą;

                      6.10. reikalauja iš skyriaus, atsakingo už buhalterinę apskaitą, nuteistųjų grąžinamų daiktų (drabužių) sąrašo;

                 6.11. reikalauja, kad budinčiosios pamainos pareigūnai pristatyti į kontrolės ir praleidimo punktą Nr. 3 (KPP-3) nuteistuosius pagal pateiktą nuteistųjų grąžinamų daiktų (drabužių)sąrašą;

                 6.12. teikia skyriaus viršininkui siūlymus dėl sandėlio darbo gerinimo ir tobulinimo.

 

__________________

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 10:17