Vanda Valiūnienė

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio       d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

SANDĖLININKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1.  Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) sandėlininkas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – C.

                 3. Pareigybės paskirtis – sandėliuoti, pajamuoti, išduoti patikėtas materialines vertybes.

                 4. Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus inspektoriui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

                 5.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinę veiklą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

                 6.1. atlieka ir užtikrina sandėliuojamų medžiagų apskaitą;

                 6.2. vykdo einamąją finansinę kontrolę;

                 6.3. organizuoja ir užtikrina tinkamą medžiagų sandėliavimą;

                 6.4. priima saugojimui tik kokybiškas, tinkamas naudoti ar dėvėti materialines vertybes;

                 6.5. palaiko tvarką ir švarą sandėlio patalpose ir teritorijoje prie sandėlių;

                 6.6. reikalauja iš sandėlio darbininkų nuolat palaikyti švarą ir tvarką sandėliuose;

                 6.7. teikia skyriaus vedėjui ir skyriaus inspektoriui siūlymus dėl sandėlių darbo gerinimo;

                 6.8. išduoda materialines vertybes pagal išrašytą važtaraštį;

                 6.9. organizuoja pareigūnų aprūpinimą tarnybine uniforma, vykdo tarnybinės uniformos apskaitą, išdavimą ir nurašymus;

                 6.10. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio skyriaus inspektoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

_____________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 10:17