Donatas Bubelis

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

INŽINIERIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1.  Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) inžinierius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2.  Pareigybės lygis – B.

                 3.  Pareigybės paskirtis – organizuoti ir kontroliuoti įstaigos pastatų remonto darbus, kontroliuoti Alytaus pataisos namų pastatų būklę, jų eksploataciją ir valdymą. Vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus.

                 4.  Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;   

                 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinę veiklą;

                 5.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

                 5.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

                 6.1. kartu su kitais atsakingais už pastatų eksploataciją darbuotojais kontroliuoja pastatų būklę, vykdo jų techninę priežiūrą tvarkyti pastatų ir statinių techninę dokumentaciją;

                 6.2. organizuoja pastatų ir statinių einamojo ir kapitalinio remonto bei statybos darbus;

                 6.3. kontroliuoja vykdomų statybos ir remonto darbų kokybę;

                 6.4. teikia pasiūlymus sudarant skyriaus ketvirčio planą dėl pastatų ir statinių kapitalinio ir einamojo remonto;

                 6.5. laiku ir pagal reikalavimus sudaro darbų defektinius, medžiagų nurašymo, darbų atlikimo aktus, užtikrinant medžiagų apskaitą;

                 6.6. rengia saugos ir sveikatos instrukcijas darbo vietoje, moko, tikrina darbuotojų žinias saugos ir sveikatos klausimais. Instruktuoja darbuotojus darbo vietoje, duoda darbo užduotį, kontroliuoja užduoties vykdymą. Taip pat kontroliuoja įrenginių techninį stovį, leidžia dirbti tik su techniškai tvarkingais įrenginiais, aprūpina asmeninėmis apsaugos priemonėmis bei kontroliuoja jų naudojimą, užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimus;

                 6.7. pavojingus darbus ar reglamentuotus specialiomis taisyklėmis, leidžia atlikti darbuotojams, kurie turi specialų pasiruošimą ir papildomai instruktuoja, užtikrinant saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų vykdymą;

                 6.8. vykdant padidinto pavojingumo darbus, reikalauja, kad darbuotojams būtų išduotos paskyros-leidimai, užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų vykdymą;

                 6.9. įvykus nelaimingam atsitikimui, organizuoja pirmos medicininės pagalbos suteikimą nukentėjusiajam, apie įvykį tuoj pat praneša skyrių kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui ir skyriaus specialistui, atsakingam už darbų saugą;

                 6.10. kontroliuoja, kad visi įstaigos darbuotojai bei nuteistieji tvarkingai eksploatuotų statinius, pastatus;

                 6.11. sustabdo statinių, patalpų bei įrankių ir mechanizmų eksploataciją, jeigu tai gali traumuoti žmones arba įvykti avarijos, užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų laikymąsi;

                 6.12. tikrina atliktų darbų įforminimo teisingumą, pagal numatytas procedūras;

                 6.13. teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl statybos darbų gerinimo;

                 6.14. nagrinėja skundus, prašymus ir teikia siūlymus;

                 6.15. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus.

 

 

_____________________

 

 

Susipažinau 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. spalio 9 d. 16:13