Sigitas Šalkauskas

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

SANDĖLININKO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1.  Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) sandėlininkas (skalbyklos, dušinės) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – C.

                 3. Pareigybės paskirtis – sandėliuoti jam patikėtas materialines vertybes, vykdyti ir užtikrinti tinkamą skalbyklos ir dušinės veiklą, aprūpinti nuteistuosius patalyne ir inventoriumi, vesti sandėlio apskaitą.

                 4. Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus inspektoriui.

 

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus;

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą;

                 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinę veiklą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJOFUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

                 6.1. tvarko ir užtikrina nuteistųjų aprūpinimo patalyne ir inventoriumi dokumentų apskaitą;

                 6.2. organizuoja ir užtikrina teisingą materialinių vertybių sandėliavimą;

                 6.3. išduoda skalbimo priemones ir kontroliuoja skalbimo procesą, užtikrinant kokybišką skalbimą ir skalbinių išdavimą laiku;

                 6.4. sutikrina atneštos iš nuteistųjų būrių patalynės skaičių su nuteistųjų kortelėse įrašytu kiekiu bei tikrina patalynės kokybę. Pildo patalynės priėmimo ir išdavimo registrą, užtikrinant patalynės priėmimą, išdavimą, suplyšusios patalynės susiuvimą arba pakeitimą;

                 6.5. žino skalbimo priemonių normas vienam kilogramui skalbinių bei minkšto inventoriaus naudojimo ir nusidėvėjimo terminus;

                 6.6. tikrina ir atsako už sanitarinę būklę bei tvarką skalbykloje ir dušinėje;

                 6.7. vadovauja dušinės ir skalbyklos darbuotojų darbui, užtikrinant darbuotojų laikymąsi darbo instrukcijų ir sanitarinių normų reikalavimų bei darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų vykdymą;

                 6.8. kiekvieną dieną patalynę ir inventorių priima iš atlikusių bausmę ir paleidžiamų iš pataisos namų asmenų bei išduoda pagal nustatytas normas naujai atvykusiems nuteistiesiems;

                 6.9. kiekvieno mėnesio pirmąją dieną pristato skyriaus buhalteriui nuteistųjų smulkaus inventoriaus ataskaitą;

                 6.10. kiekvieną savaitę pristato skyriaus buhalteriui nuteistųjų patalynės ataskaitą;

                 6.11.vykdo einamąją finansinę kontrolę;

                 6.12. rengia dušinės ir skalbyklos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas darbo vietoje, moko dušinųs ir skalbyklos darbuotojus, tikrina jų žinias saugos ir sveikatos klausimais. Instruktuoja dušinės ir skalbyklos darbuotojus darbo vietoje, duoda darbo užduotį, kontroliuoja užduoties vykdymą;

                 6.13. kontroliuoja įrenginių techninę būklę, leidžia dirbti tik su techniškai tvarkingais įrenginiais, aprūpina asmeninėmis apsaugos priemonėmis bei kontroliuoja jų naudojimą, užtikrinant darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų vykdymą;

                 6.14. neleidžia į dušinę ar skalbyklą pašalinių asmenų;

                 6.15. dalyvauja svarstant skyriaus reikalus ir teikia siūlymus dėl skalbyklos ir dušinės darbo gerinimo;

                 6.16. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio skyriaus inspektoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

__________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 4 d. 15:40