Robertas Baltaševičius

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

INSPEKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) inspektorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – B.

                 3.  Pareigybės paskirtis – organizuoti tinkamą transporto priemonių eksploatavimą ir nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos arba palydos, darbo paskirstymą.

                 4. Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus specialistui (energetikui).

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

                 5.2.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinę veiklą;

                5.3.  išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;

                 5.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

                 6.1. organizuoja aprūpinimą maisto produktais, virtuviniais įrenginiais, baldais bei kietu ir minkštu inventoriumi, užtikrinant savalaikį materialinį aprūpinimą;

                 6.2. tvarko pirminius buhalterinius dokumentus, susijusius su nuteistųjų būtinų socialinių poreikių tenkinimu;

                 6.3. vykdo išankstinę ir einamąją finansinę kontrolę;

                 6.4. pagal įstaigos direktoriaus patvirtintą planą – grafiką vykdo sezoninį nuteistųjų rengimą;

                 6.5. organizuoja nuteistųjų, kuriems suteikta teisė vykti be sargybos ar palydos, darbo paskirstymą, instruktuoja juos darbų saugos, gamtosaugos ir bendrosios gaisrinės saugos klausimais. Pildo darbų saugos žurnalą, užtikrinant darbų paskirstymą ir darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų vykdymą;

                 6.6. kontroliuoja įrenginių techninį stovį, leidžia dirbti tik su techniškai tvarkingais įrenginiais, aprūpina darbininkus specialiaisiais drabužiais, apsauginėmis priemonėmis ir įrankiais, kontoliuojant jų naudojimą, užtikrinant saugias darbo sąlygas bei darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus;

                 6.7. užtikrina, kad nuteistųjų, kuriems suteikta teisė išvykti be sargybos arba palydos, atliekami darbai atitiktų darbų saugos norminių dokumentų reikalavimus;

                 6.8. reikalauja iš sandėlininkų teisingo materialinių vertybių užpajamavimo pagal pateiktus dokumentus, užtikrinant materialinių vertybių tikslią apskaitą;

                 6.9. reikalauja iš tiekėjų visų materialinių vertybių pristatymo pagal sudarytas sutartis, įstaigos darbuotojams ir nuteistiesiems, užtikrinant materialinių vertybių pristatymą;

                 6.10. teikia pasiūlymus skyriaus vyriausiajam specialistui dėl skyriaus darbo gerinimo;

                 6.11. reikalauja iš nuteistųjų, dirbančių ūkio aptarnavimo srityje, kokybiškai atlikti darbus;

                 6.12. organizuoja ir vykdo pirkimus, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu;

                 6.13. organizuoja ir užtikrina tinkamą transporto priemonių eksploatavimą ir dokumentų tvarkymą;

                 6.14. planuoja ir organizuoja transporto priemonių ir garažų einamąjį ir kapitalinį remontą, užtikrinant transporto priemonių ir garažų gerą techninę būklę;

                 6.15. rengia ataskaitas apie darbo planų vykdymą, užtikrinant trūkumų analizavimą ir numatant priemones jiems šalinti;

                 6.16. organizuoja teritorijos tvarkymo darbus, užtikrinant tvarką ir švarą pataisos namų teritorijoje;

                 6.17. atsako už tauriojo metalo laužo surinkimą bei nurašomo turto išardymą ir likvidavimą;

                 6.18. užtikrina normalų šilumos ūkio darbą, organizuoja pasiruošimą šildymo sezonui, analizuoja trūkumus, numato priemones jiems šalinti;

                 6.19. nagrinėja darbuotojų ir nuteistųjų skundus;

                 6.20. vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio skyriaus specialisto (energetiko) ir skyriaus vedėjo pavedimus.

 

______________________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 10:11