Mindaugas Gebrauskas

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio       d. įsakymu Nr. 1-

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

SPECIALISTO (ENERGETIKO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1.  Turto valdymo skyriaus (toliau – skyrius) specialistas (energetikas) yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2.  Pareigybės lygis – A2.

                 3.  Pareigybės paskirtis – organizuoti elektros, šilumos, dujų ūkių ir vandentiekio bei kanalizacijos tinklų eksploatavimą, profilaktiką ir remontą.

                 4.  Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                 5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą arba jam lygiavertį išsilavinimą ir ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą inžinerinėse techninėse pareigose;

                 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais jo darbinę veiklą;

                 5.3. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles;

                 5.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas, atlieka šias funkcijas:

                 6.1. aprūpina įstaigą visų rūšių energija, geriamu vandeniu ir siekia racionalaus jų panaudojimo, užtikrinant įstaigos aprūpinimą visų rūšių energija ir geriamu vandeniu;

                 7.2. bendradarbiaujant su kitais skyriais, dalyvauja ruošiant organizacines technines priemones, padedančias gerinti energetinio ūkio techninį lygį, užtikrinant energetinio ūkio techninio lygio gerinimą;

                 6.3. vykdo techninę priežiūrą, kaip padaliniai laikosi veikiančių įrengimų techninės eksploatacijos taisyklių, elektrotechninių ir šiluminių įrengimų, elektros tinklų ir vamzdynų saugaus darbo reikalavimų, užtikrinant saugų darbą;

                 6.4. užtikrina normalų energetinių sistemų darbą, organizuoja įrengimų priežiūrą, tikrina įrengimų įžeminimus, laiku organizuoja elektroninių matavimų vykdymą bei profilaktiką;

                 6.5. dalyvauja įdiegiant naują techniką, modernizuojant turimą;

                 6.6. sudaro bei rengia pasiruošimo šildymo sezonui planus, ataskaitas apie jų vykdymą, analizuoja trūkumus, numato priemones jiems šalinti;

                 6.7. apskaičiuoja įstaigos energetinius poreikius;

                 6.8. vykdo išankstinę ir einamąją finansinę kontrolę;

                 6.9. sudaro elektrotechninių įrengimų remonto planus bei kontroliuoja šių planų vykdomi, užtikrinant elektrotechninių įrengimų darbą;

                 6.10. konsultuojasi su Turto valdymo skyriaus specialistu rengiant saugos ir sveikatos instrukcijas darbui su elektrotechniniais ir energetiniais įrenginiais;

                 6.11. kontroliuoja ar teisingai sandėliuojami energetiniai ir elektrotechniniai įrengimai užtikrinant energetinių ir elektrotechninių įrengimų teisingą sandėliavimą;

                 6.12. instruktuoja darbuotojus darbų saugos, gamtosaugos ir priešgaisrinės apsaugos klausimais, užtikrinant darbuotojų instruktavimą;

                 6.13. organizuoja ir vykdo pirkimus pramoninių, techninių įrenginių, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu, sudaro pirkimų sutartis, o taip pat paruošia įrenginius eksploatacijai, užtikrinant aprūpinimą įrenginiais;

                 6.14. kontroliuoja įstaigos objektuose vykdomų energiją vartojančių įrengimų remonto darbus, eksploatacijos taisyklių laikymąsi, o taip pat energetinių resursų naudojimą, užtikrinant įrengimų darbą ir efektyvų energetinių resursų naudojimą;

                 6.15. ruošia energetinių įrengimų remonto instrukcijų projektus, visiems padaliniams nurodo kada atlikti energetinės įrangos remontą;

                 6.16. uždraudžia energiją vartojančių įrengimų eksploatavimą, jeigu:

                 6.16.1. yra apsaugos nuo elektros pažeidimų;

                 6.16.2. nepilnai sumontuota energetinė įrengimo dalis;

                 6.16.3. neparuošta techninė dokumentacija, darbinė instrukcija;

                 6.16.4. neapmokytas aptarnaujantis personalas;

                 6.16.5. įrengimų eksploatacijos metu nesilaikoma galiojančių taisyklių ir techninių normų;

                 6.17. uždrausti eksploatuoti energiją vartojančius įrenginius, užtikrinant saugų darbą, jeigu:

                 6.17.1. negali įrengimas normaliai funkcionuoti dėl atskirų jo mazgų techninių sutrikimų;

                 6.17.2. yra pažeidžiamos įrengimo elektrotechninės eksploatacijos taisyklės;

                 6.17.3. galimas nelaimingas atsitikimas aptarnaujančiam personalui;

                 6.17.4. aptarnaujantis personalas neturi kvalifikacinio pasiruošimo;

                 6.18.  teikia skyriaus vedėjui siūlymus skatinti gamybinių padalinių darbuotojus už energetinių resursų taupymą, pavyzdingą elektrotechninių įrengimų eksploataciją bei esant pažeidimų – baudimą, užtikrinant darbuotojų drausmę;

                 6.19. reikalauja, kad gamybiniai padaliniai neterštų aplinkos, užtikrinant aplinkosaugos reikalavimus;

                 6.20. dalyvauja pasitarimuose, jeigu pasitarime svarstomi elektros, šilumos, vandentiekio ar kanalizacijos tinklų eksploatavimo klausimai;

                 6.21. parenka skyriaus energetinės tarnybos darbuotojus, paskirsto jiems darbus;

                 6.22. rengia saugos ir sveikatos instrukcijas darbo vietoje, moko, tikrina darbuotojų žinias saugos ir sveikatos klausimais. Instruktuoja darbuotojus darbo vietoje, duoda darbo užduotį, kontroliuoja užduoties vykdymą. Taip pat kontroliuoja įrenginių techninę būklę, leidžia dirbti tik su techniškai tvarkingais įrenginiais, aprūpina asmeninėmis apsaugos priemonėmis bei kontroliuoja jų naudojimą, užtikrinant saugą ir sveikatą;

                 6.23.  vykdo kitus, vienkartinio pobūdžio įstaigos direktoriaus, įstaigosskyrių kuruojančio direktoriaus pavaduotojo pavedimus, siekiant įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo;

                 6.24. nagrinėja darbuotojų ir nuteistųjų skundus.

 

_________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 10:05