Povilas Stadulis

 

                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                        Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                        2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

GYDYTOJO STOMATOLOGO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) gydytojas stomatologas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2.  Pareigybės lygis – A1.

                 3.  Sveikatos priežiūros skyriaus gydytojo odontologo pareigybė reikalinga suteikti kvalifikuotą stomatologinę pagalbą Alytaus pataisos namuose (toliau – įstaiga) bausmę atliekantiems asmenims.

                 4. Pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                 5.1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų srities, odontologijos krypties išsilavinimą ir suteiktą odontologijos magistro kvalifikacinį laipsnį, gydytojo odontologo kvalifikaciją;

                 5.2. turėti galiojančią gydytojo odontologo licenciją;

                 5.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus ir Lietuvos medicinos normą MN 42:2015 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ bei kitus sveikatinimo ir su darbine veikla susijusius teisės aktus.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. vadovauja ir kontroliuoja odontologiniame kabinete dirbančio bendrosios praktikos slaugytojo ir pagalbinio medicinos personalo darbą;

                 6.2. suteikia kvalifikuotą stomatologinę pagalbą įstaigoje bausmę atliekantiems asmenims;

                 6.3. esant medicininėms indikacijoms, nukreipia ligonius ištyrimui ir gydymui į Laisvės atėmimo vietų ligoninę;

                 6.4. kruopščiai stebi dispanserizuotus odontologinius ligonius, laiku juos tikrina ir nukreipia kitų specialistų konsultacijai;

                 6.5. patikrina visų naujai į įstaigą atvykusių nuteistųjų dantis, esant indikacijoms, rekomenduoja gydymą;

                 6.6. nuolat gilina specialybės žinias ir diegia naujoves praktiniame darbe. Supažindina skyriaus darbuotojus su gydymo ir profilaktikos naujovėmis stomatologijoje;

                 6.7. analizuoja stomatologinį nuteistųjų sergamumą, duomenis pateikia skyriaus vedėjui;

                 6.8. propaguoja sveikos gyvensenos naudą įstaigoje bausmę atliekantiems asmenims;

                 6.9. pateikia konkrečius pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl geresnės ir efektyvesnės stomatologinės pagalbos įstaigoje esantiems asmenims;

                 6.10. dirba su dentaliniu rentgeno aparatu;

                 6.11. periodiškai, nustatyta tvarka, pasitikrina savo sveikatą;

                 6.12. savalaikiai pratęsia įstaigos stomatologinės veiklos licenciją.

 

____________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 26 d. 09:38