Modestas Dimša

 

                                                                                        PATVIRTINTA

                                                                                        Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                        2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1.  Sveikatos priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vedėjas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2.  Pareigybės lygis – A (A1).

                      3.  Pareigybės paskirtis – koordinuoti ir organizuoti medicinos paslaugų teikimą nuteistiesiems, koordinuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą.

                 4.  Pavaldumas – tiesiogiai pavaldus Alytaus pataisos namų (toliau – įstaiga) direktoriui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

                 5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą biomedicinos mokslų srities medicinos arba visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;

                 5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos priežiūros srityje;

                 5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus su sveikatos priežiūros paslaugų teikimu ir bausmių vykdymo sistemos veikla susijusius teisės aktus, Dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles, įstatymus ir kitas teisės aktų rengimo rekomendacijas bei sugebėti juos taikyti savo darbe;

                 5.4. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir pasiūlymus, koordinuoti ir kontroliuoti priimtų sprendimų vykdymą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą;

                 5.5. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, Internet Explorer kompiuterine programa.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

                 6.1. vadovauja skyriaus darbuotojams, kontroliuoja jų darbą, kontroliuoja asmens sveikatos priežiūros atitikimą sveikatos priežiūros standartizacijos norminiams aktams ir asmens sveikatos priežiūros technologijoms, užtikrindamas tinkamą nuteistųjų gydymą;

                 6.2. supažindina pavaldinius su skyriaus ir sveikatos priežiūros veiklą reglamentuojančiais norminiais aktais, užtikrindamas tinkamą teisės aktų vykdymą;

                 6.3. parengia ir pateikia Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklos tarnybai reikiamus dokumentus skyriaus licencijai gauti ar perregistruoti;

                 6.4. dalyvauja pasitarimuose, konferencijose, seminaruose, nagrinėjančiuose sveikatos priežiūros klausimus, užtikrina medicinos personalo profesinės kvalifikacijos tobulinimą;

                 6.5. planuoja ir pateikia lėšų poreikį medikamentams, medicininei įrangai ir priemonėms, užtikrinant racionalų jų vartojimą, pagrįstą medicininio būtinumo principu, teisingą apskaitą ir nurašymą;

                 6.6. rengia organizacinių dokumentų projektus įstaigoje laikomų asmenų sveikatingumo klausimais ir pagal kompetenciją derina (vizuoja) kitus įstaigoje rengiamus organizacinius dokumentus;

                 6.7. užtikrina skyriaus rengiamų dokumentų teisingą įforminimą, dokumentacijos plane numatytų bylų bei kitų dokumentų saugojimą ir tvarkymą;

                 6.8. užtikrina Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą, Europos Tarybos Ministrų Komiteto rekomendacijų bei Europos kalinimo įstaigų taisyklių nuostatų įgyvendinimą skyriaus veikloje;

                 6.9. siekiant išvengti galimų viešųjų ir privačių interesų konfliktų, susipažįsta su skyriaus darbuotojų viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijomis;

                 6.10. organizuoja įstaigoje laikomiems nuteistiesiems nustatytos apimties privalomus sveikatos tikrinimus ir prevencinės medicinos priemonių įgyvendinimą;

                 6.11. esant būtinumui teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal turimą medicinos praktikos licenciją arba nukreipia pacientą į Laisvės atėmimo vietų ligoninę arba į viešąją asmens sveikatos priežiūros įstaigą specialisto konsultacijai ir/ar gydymui;

                 6.12. kartu su kitais administraciniais padaliniais užtikrina nuteistųjų maitinimą pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės galiojančius norminius aktus: organizuoja ir vykdo nuolatinę pagaminto maisto tinkamumo kontrolę pagal organoleptines ir estetines savybes bei uždraudžia maisto produktų ir produkcijos naudojimą tais atvejais, kai medicinos specialistų jie pripažįstami netinkantys vartoti;

                 6.13. tiria visus ypatingus įvykius skyriuje, grupinius susirgimus, nelaimingus atsitikimus, susijusius su sveikatos sutrikimais, pavėluoto ligų išaiškinimo, staigios mirties arba žalos sveikatai atvejus ir apie tai informuoja įstaigos direktorių, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Sveikatos priežiūros skyrių;

                 6.14. kartu su kitais administraciniais padaliniais užtikrina, kad būtų išaiškinti asmenys, atkreipiantys į save dėmesį neadekvačiu, keistu elgesiu, savižudybės idėjomis;

                 6.15. organizuoja laikomų asmenų sveikatos duomenų rinkimą, juos analizuoja, apibendrina ir pateikia įstaigos direktoriui bei sveikatos priežiūros veiklos kontrolės institucijoms jų nustatyta tvarka, užtikrinant vientisą įstaigos informacinę duomenų sistemą;

                 6.16. organizuoja švietėjišką veiklą nuteistiesiems narkomanijos ir kitomis aktualiomis sveikatos temomis, užtikrinant sveikos gyvensenos mokymą ir ugdymą įstaigoje laikomiems asmenims;

                 6.17. atlieka švietėjišką darbą apie galimas grėsmes sveikatai įstaigoje su nuteistaisiais dirbantiems darbuotojams bei jų profilaktiką;

                 6.18. įstaigos direktoriui pavedus, pagal kompetenciją tiria įstaigoje laikomų asmenų, kitų piliečių skundus, prašymus ir laiškus įstaigoje laikomų asmenų sveikatos priežiūros klausimais;

                 6.19. teikia pasiūlymus įstaigos direktoriui dėl medicinos personalo priėmimo į darbą ir atleidimo iš jo, paskatinimo ar nubaudimo;

                 6.20. dalyvauja pasitarimuose, kuriuose svarstomi įstaigoje laikomų asmenų sveikatinimo klausimai, taip pat įstaigos biudžetinių lėšų panaudojimo klausimai;

                 6.21. periodiškai, lankosi nuteistųjų gyvenamosiose patalpose, darbo vietose, duoda nurodymus dėl išaiškintų sveikatinimo pažeidimų bei nušalina nuo darbo asmenis – bakterijų nešiotojus, siekiant užkirsti kelią infekcinio susirgimo protrūkiui;

                 6.22. įtariamą sergant užkrečiama įstaigoje laikomą asmenį izoliuoja medicininio stebėjimo izoliatoriuje (infekcinėje palatoje), nepriklausomai nuo jo sutikimo bei paskelbia karantiną įstaigoje laikomiems asmenims, turėjusiems kontaktą su infekcine liga sergančiu asmeniu;

                 6.23. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja infekcinių ligų profilaktikos priemonių įgyvendinimą įstaigoje;

                 6.24. užtikrina reguliarų medicinos specialistų lankymąsi maitinimo metu, dušinių, skalbyklos, gyvenamosiose patalpose ir darbo vietose, supažindina įstaigos direktorių su sanitarinių-higieninių reikalavimų pažeidimais bei esančiais trūkumais, kontroliuoja dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos bei medicininių prieš epideminių priemonių vykdymą įstaigoje;

                 6.25. reguliariai lankosi kamerų tipo patalpose dėl nuteistųjų sveikatos stebėsenos;

                 6.26. reguliariai lankosi Pusiaukelės namuose vertina bendrą sanitarinę-higieninę būklę, atlieka nuteistųjų sveikatos stebėjimą, teikia rekomendacijas sveikatinimo klausimais;

                 6.27. dalyvauja įstaigos direktoriaus įsakymais paskirtų darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose sveikatos priežiūros klausimais;

                 6.28. reguliariai lankosi nuteistųjų su negalia būryje, užtikrindamas adekvatų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir gydymą;

                 6.29. dalyvauja rengiant įstaigos sutarčių projektus su sveikatos sistemos subjektais įstaigoje laikomų asmenų sveikatingumo klausimais;

                 6.30. pildo Nuteistųjų žmogaus imunodeficito virusu (toliau – ŽIV) infekuotų asmenų registrą ir kiekvieną savaitę duomenis apie ŽIV infekuotų nuteistųjų skaičių įstaigoje pateikia Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Sveikatos priežiūros skyriui, supažindindamas su esama epidemiologine ŽIV situacija įstaigoje;

                 6.31. atstovauja skyrių ir įstaigą valdymo institucijose, kai jose svarstomi įstaigoje laikomų asmenų sveikatos priežiūros klausimai;

                 6.32. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

 

_______________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 26 d. 09:19