Danguolė Viduolienė

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS

SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

(atsakingas už suimtųjų ir nuteistųjų paleidimo dokumentų tvarkymą)

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Resocializacijos skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 12 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga spręsti suimtųjų ir nuteistųjų socialinius klausimus, siekiant kryptingai ruošti asmenis, atliekančius laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, pilnaverčiam bei doram gyvenimui po bausmės atlikimo, atsižvelgiant į nuteistųjų asmenines savybes ir teikti pagalbą suimtiesiems ir nuteistiesiems, įsigyjant asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                      4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                 4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

                 4.2. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

                 4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

                 4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.5. atitikti III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.6. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis).

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

                 5.1. pildo paleidžiamų į laisvę suimtųjų ir nuteistųjų registrą, užtikrinant tinkamą šių asmenų apskaitą;

                 5.2. veda individualius pokalbius su suimtaisiais ir nuteistaisiais, siekia išsiaiškinti, kur po paleidimo į laisvę suimtasis ar nuteistasis gyvens ir dirbs, siekiant nustatyti kokia pagalba jam reikalinga integruojantis į visuomenę;

                 5.3. supažindina suimtuosius ir nuteistuosius su įstatymais, nustatančiais asmenų, paleistų iš bausmės atlikimo įstaigų, apgyvendinimo, įdarbinimo bei asmens tapatybės dokumentų išdavimo tvarką, užtikrinant integracijos į visuomenę programos vykdymą;

                 5.4. rengia ir siunčia pranešimus į savivaldybių globos ir rūpybos skyrius, globos tarnybas bei policijos komisariatus apie rengiamus paleisti iš pataisos namų asmenis, užtikrinant savalaikį informacijos pateikimą ir savitarpio bendradarbiavimą;

                 5.5. paleidžiamų į laisvę registre įrašo apie gautus iš savivaldybių globos ir rūpybos skyrių, darbo biržų bei policijos komisariatų atsakymus, užtikrinant savalaikį duomenų pateikimą skyriaus viršininkui;

                 5.6. organizuoja ir veda užsiėmimus su suimtaisiais ir nuteistaisiais, rengiamais paleisti iš pataisos namų, teisinio ir socialinio švietimo klausimais, užtikrinant šios programos vykdymą;

                 5.7. palaiko ryšius su bausmės atlikimo įstaigos buvimo vietos savivaldybės Globos ir rūpybos skyriumi, sprendžia rengiamų paleidimui asmenų, iki nuteisimo neturėjusių pastovios gyvenamosios vietos, buities ir įdarbinimo klausimus, užtikrinant jiems galimybę integruotis į visuomenę ir darbo rinką;

                 5.8. informuoja migracijos tarnybas apie atliekančių bausmę užsieniečių rengimą paleidimui į laisvę ir jų deportaciją, užtikrinant šių asmenų deportaciją iš Lietuvos Respublikos;

                 5.9. teikia pagalbą suimtiesiems ir nuteistiesiems neturintiems asmens tapatybės dokumentų, užtikrinant teisę įsigyti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus:

                 5.9.1. renka, kaupia dokumentus nuteistojo Lietuvos Respublikos pilietybei įrodyti;

                 5.9.2. pateikia parengtus dokumentus asmens tapatybės kortelei ar leidimui nuolat gyventi Lietuvoje Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriui;

                 5.9.3. pildo asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimo registrą;

                 5.9.4. teikia Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ataskaitą apie asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų išdavimą suimtiesiems ir nuteistiesiems;

                 5.10. vykdo skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitą;

                 5.11. siunčia užklausimus dėl intensyvios priežiūros į probacijos tarnybas;

                 5.12. siunčia ir ruošiu nuteistųjų atpažinimo protokolus Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriui;

                 5.13. siunčia reikiamus dokumentus į savivaldybę, Metrikacijos skyrių dėl pakartotinio gimimo liudijimo išdavimo;

                 5.14. pildo statistines ataskaitas pagal nustatytą formą ir pateikia skyriaus viršininkui, užtikrinant skyriaus darbo efektyvumo įvertinimą ir kontrolę;

                 5.15. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų šias pareigas einančiam tarnautojui pavestas funkcijas, taip pat Alytaus pataisos namų vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos strateginiai tikslai bei skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

                 5.16. esant būtinumui (atostogos, liga, komandiruotė ar kt.) pavaduoja kitą specialistą skyriaus vyriausiojo specialisto nurodymu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vyriausiajam specialistui.

________________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 4 d. 15:31