Snieguolė Futramentienė

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS

SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

(atsakingas už drausminių nuobaudų ir paskatinimų apskaitą)

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Resocializacijos skyriaus (toliau – skyriaus) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 12 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3.  Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga organizuoti nuteistųjų laisvalaikio užimtumą, spręsti nuteistųjų socialinius klausimus, siekiant kryptingai ruošti asmenis, atliekančius laisvės atėmimo bausmę pataisos namuose, pilnaverčiam bei doram gyvenimui po bausmės atlikimo, atsižvelgiant į nuteistųjų asmenines savybes.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                      4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                 4.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą kvalifikaciją;

                 4.2. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

                 4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

                 4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.5. atitikti III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.6. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis).

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

                 5.1. registruoja nutarimus dėl nuobaudų skyrimo nuteistiesiems Nutarimų ir įsakymų kopijų (išrašų) dėl nuobaudų skyrimo nuteistiesiems registre, bei atsako už šio registro saugojimą;

                 5.2. suveda duomenis apie nuteistiesiems skirtas nuobaudas bei paskatinimus į kompiuterines sistemas „Prisonis“ bei „Įskaita“ duomenų saugojimo ir statistikos vedimo užtikrinimui;

                 5.3. surenka iš skyriaus specialistų statistines ataskaitas pagal nustatytą formą ir pateikia skyriaus viršininkui, užtikrinant skyriaus darbo efektyvumo įvertinimą bei kontrolę;

                 5.4. rengia suimtųjų ir nuteistųjų drausmės ir jiems taikytų drausminių priemonių statistinę ataskaitą, užtikrinant tinkamą šių duomenų apskaitą;

                 5.5. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

                 5.6. suveda į informacinę sistemą „Įskaita“ duomenis apie nuteistųjų paskirstymą pagal paskirtą gyvenamąją ir miegamąją vietas;

                 5.7. gamina nuteistųjų korteles;

                 5.8. analizuoja nuteistųjų tarpusavio santykius, užtikrinant tinkamų priemonių konfliktinei situacijai likviduoti pritaikymą ir savalaikį šių situacijų užkardymą;

                 5.9. rengia skyriaus pareigūnų darbo grafikus;

                 5.10. vykdo skyriaus bylų bei registrų tvarkymą ir jų perdavimą saugojimui;

                 5.11.  teikia siūlymus pataisos namų vadovybei dėl socialinės reabilitacijos darbo organizavimo, užtikrinant taikomų priemonių efektyvumo gerinimą;

                 5.12. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų šias pareigas einančiam tarnautojui pavestas funkcijas, taip pat vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos strateginiai tikslai bei skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

                 5.13. esant būtinumui (atostogos, liga, komandiruotė ar kt.) pavaduoja kitą specialistą skyriaus viršininko arba skyriaus vyriausiojo specialisto nurodymu.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

_____________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. birželio 6 d. 11:47