Einius Sušinskas

 

                                                                                         PATVIRTINTA

                                                                                         Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                         2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Resocializacijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                 2. Pareigybės grupė – 9 vidaus tarnybos sistemos pareigūnų pareigybių grupė.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                 3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti skyriaus specialistų darbą, siekiant visapusiškai ruošti asmenis, atliekančius laisvės atėmimo bausmę Alytaus pataisos namuose (toliau – įstaiga), pilnaverčiam, ir doram gyvenimui, integruojantis į darbo rinką bei teikti praktinę, ir metodinę pagalbą.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

                      4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

                 4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

                 4.2. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

                 4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;

                 4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

                 4.5. atitikti III lygio fizinio pasirengimo reikalavimus;

                 4.6. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus tarnybą, pageidaujantiems mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigose, kitose mokymo įstaigose Vidaus reikalų ministerijos siuntimu, bei vidaus tarnybos sistemos pareigūnams sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, nustatytus reikalavimus (III skiltis).

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

                 5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

                 5.1. koordinuoja skyriaus specialistų veiklą, užtikrinant savalaikį jiems pavestų funkcijų vykdymą.

                 5.2. teikia pasiūlymus skyriaus viršininkui rengiant skyriaus pusmečio planus, užtikrinant tikslingą skyriaus darbą;

                 5.3. renka statistinius duomenis pagal nustatytas formas ir pateikia Kalėjimų departamentui, skyriaus viršininkui bei Veiklos organizavimo skyriui;

                 5.4. dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

                 5.5. priima suimtuosius ir nuteistuosius asmeniniais klausimais, užtikrinant efektyvų kylančių klausimų ar problemų sprendimą;

                 5.6. informuoja suimtuosius ir nuteistuosius apie Pataisos įstaigų vidaus tvarkos taisyklių, Lietuvos Respublikos Bausmių vykdymo kodekso pakeitimus, užtikrinant bendrosios nuteistųjų teisės gauti informaciją apie bausmės atlikimo tvarką ir sąlygas, savo teises bei pareigas, įgyvendinimą;

                 5.7. kartu su skyriaus viršininku tiria socialinės reabilitacijos eigą būriuose, teikia rekomendacijas kitiems specialistams dėl darbo gerinimo, siekiant geresnių darbo rezultatų ir efektyvesnio jų vykdymo;

                 5.8. koordinuoja skyriaus specialistų veiklą organizuojant suimtųjų ir nuteistųjų pataisos programų vykdymą, kontroliuoja jų savalaikę vykdymo eigą ir terminus;

                 5.9. aiškinasi suimtųjų ir nuteistųjų režimo pažeidimų priežastis ir sąlygas, siekiant užkardyti tolimesnius pažeidimus bei parinkti tinkamas poveikio priemones;

                 5.10. organizuoja sporto inventoriaus, stalo žaidimų ir kitų laisvalaikio priemonių suimtųjų ir nuteistųjų laisvalaikio užimtumui didinti įsigijimą, užtikrindamas efektyvų socialinės reabilitacijos tikslų įgyvendinimą;

                 5.11. siekiant užtikrinti Saugumo technikos taisyklių laikymąsi, supažindina skyriaus specialistus su Priešgaisrinės saugos, Administracijos darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcija bei Darbuotojo, dirbančio kompiuteriu, saugos ir sveikatos instrukcijomis darbo vietoje. Užtikrinant darbą tik su tvarkingomis darbo priemonėmis, kontroliuoja turimų įrenginių techninę būklę;

                 5.12. organizuoja skyriaus specialistų dalyvavimą visuose masiniuose, kultūriniuose bei sportiniuose renginiuose, užtikrinant nuteistųjų užimtumą;

                 5.13. teikia skyriaus viršininkui pasiūlymus dėl socialinės reabilitacijos darbo organizavimo, užtikrinant taikomų priemonių efektyvumo gerinimą;

                 5.14. koordinuoja ir kontroliuoja socialinio tyrimo išvadų parengimą pagal pakartotino nusikalstamumo rizikos vertinimo metodiką OASys ir užtikrina savalaikį jų pristatymą Lygtinio paleidimo iš pataisos įstaigos komisijai Alytaus pataisos namuose;

                 5.15 teikia metodines rekomendacijas skyriaus specialistams rengiant individualius nuteistojo socialinės reabilitacijos planus;

                 5.16. bendrauja ir bendradarbiauja su visuomeninėmis, religinėmis, mokslo, švietimo, vietos savivaldos bei kitomis institucijomis ir organizacijomis, siekdamas įvairesnių socialinės reabilitacijos formų įgyvendinimo;

                 5.17. vykdo kitas įstatymų ir kitų teisės aktų šias pareigas einančiam tarnautojui pavestas funkcijas, taip pat įstaigos vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti įstaigos strateginiai tikslai bei skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

                 6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

 

_____________________

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 15 d. 09:56