Donatas Širvinskas

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio        d. įsakymu Nr. 1-

 

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

SPECIALISTO (INFORMATIKOS)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Veiklos administravimo skyriaus specialistas (informatikos) yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – A(A2).

                 3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą kompiuterinio tinklo, programinės įrangos ir techninės bazės administravimą.

                 4. Pareigybės pavaldumas – Veiklos administravimo skyriaus patarėjui.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

                 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos naudojimo tvarką, ir informacinių sistemų veiklą;

                 5.3. išmanyti šiuolaikines informacines technologijas, kompiuterinių tinklų veikimo principus, duomenų bazių sudarymo ir funkcionavimo principus, kompiuterinio tinklo apsaugos būdus;

                 5.4. mokėti dirbti ir būti susipažinusiam su sistemine programine įranga, operacinėmis sistemomis Windows Server 2003/2008, Linux, turėti programavimo pagrindus;

                 5.5. mokėti dirbti su taikomosiomis programomis ir atviro kodo taikomosiomis programomis (Open Office ir pan.);

                 5.6. turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas įgyvendinti įstaigos keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 6.1. vykdo kompiuterinės, organizacinės ir programinės įrangos diegimą įstaigoje, organizuoja jos priežiūrą, užtikrindamas jos funkcionavimą ir tinkamą naudojimą;

                 6.2. konsultuoja pataisos namų darbuotojus kompiuterinės įrangos naudojimo ir priežiūros klausimais;

                 6.3. supažindina (apmoko) pataisos namų darbuotojus su naujovėmis, pakeitimais naudojamoje programinėje įrangoje, naujomis kompiuterinėmis programomis;

                 6.4. tikrina pataisos namų kompiuterinę įrangą ir atlieka smulkų remontą, užtikrinant jos tinkamumą darbui;

                 6.5. numato įstaigai reikalingos kompiuterinės ir kitos organizacinės technikos poreikius, teikia pasiūlymus dėl jos įsigijimo, užtikrindamas kompiuterinės ir organizacinės technikos atnaujinimą;

                 6.6. atlieka turimos programinės įrangos galimybių analizę ir rengia rekomendacijas, kaip ją efektyviai panaudoti pataisos namų darbe;

                 6.7. užtikrina darbo funkcijų vykdymo metu gaunamos informacijos konfidencialumą;

                 6.8. administruoja Alytaus pataisos namų internetinę svetainę;

                 6.9. tarpininkauja bei teikia pasiūlymus atnaujinant informaciją Alytaus   pataisos   namų internetinėje svetainėje;

                 6.10. analizuoja programinius bei aparatūrinius kompiuterinės ir kitos biuro įrangos sutrikimus bei gedimus, organizuoja jų šalinimą ir remonto darbus, užtikrindamas nepertraukiamą ir tęstinį programinės įrangos ir aparatūros darbą įstaigoje;

                 6.11. disponuoja jam patikėtais skyriaus resursais ir atsako už tinkamą materialinių vertybių naudojimą;

                 6.12. atsako už ADA (Automatizuoto duomenų apdorojimo) sistemų ir tinklų organizavimo sritį;

                 6.13. teikia tiesioginiam vadovui pasiūlymus visais darbo klausimais, vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus ar tiesioginio vadovo pavedimus;

                 6.14. vykdo kitus su pareigybės kompetencija susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

______________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. balandžio 4 d. 15:31