Nijolė Maksimova

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

RAŠTVEDŽIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Veiklos administravimo skyriaus raštvedys yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – B.

                 3. Pareigybės paskirtis – vykdyti dokumentų valdymą ,,Kadis-1“ programa, konsultuoti, kontroliuoti ir teikti praktinę pagalbą rengiant teisės aktus ir kitus dokumentus įstaigos veiklos klausimais;

                 4. Pareigybės pavaldumas – Veiklos administravimo skyriaus patarėjui.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytus iki 1995 metų;

                 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šią veiklą;

                 5.2. turėti pakankamai žinių apie dokumentacijos administravimą;

                 5.3. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft Outlook, Outlook Express, Internet Explorer programomis).

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas įgyvendinti įstaigos keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 6.1. konsultuoja, kontroliuoja ir teikia praktinę pagalbą rengiant dokumentus įstaigos veiklos klausimais, užtikrindamas jų atitiktį teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą bei dokumentų rengimą;

                 6.2. vykdo dokumentų valdymą ,,Kadis-1“ programa:

                 6.2.1. atspausdina gautus per DocLogix sistemą dokumentus iš Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

                 6.2.2. suformuoja dokumentus siuntimui ir siunčia per DocLogix sistemą Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

                 6.3. registruoja siunčiamus bendruosius (neįslaptintus) dokumentus, kad būtų įrodytas šių dokumentų buvimas įstaigos dokumentų apskaitos sistemoje ir užtikrinta jų paieška, vykdo dokumentų valdymą programa ,,Regis“;

                 6.4. pagal tiesioginio vadovo nurodymus rengia pranešimų tekstus ir informaciją, talpinamą administracinio pastato stenduose ir internetinėje svetainėje;

                 6.5.sudaro ir, esant būtinumui, atnaujina įstaigos darbuotojų telefonų sąrašą;

                 6.6. teikia pataisos namų darbuotojams metodinę ir praktinę pagalbą rengiant įsakymus, juos vizuoja, užtikrindamas jų atitiktį teisės aktams, reglamentuojantiems valstybinės kalbos vartojimą bei dokumentų rengimą;

                 6.7. užtikrina tarnybinių funkcijų vykdymo metu gaunamos informacijos konfidencialumą;

                 6.8. informuoja tiesioginį vadovą apie dokumentų rengimo taisyklių pažeidimus;

                 6.9. parengia sveikinimus įstaigos darbuotojams bei Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir Kalėjimų departamentui pavaldžioms įstaigoms švenčių proga;

                 6.10. kartą per mėnesį nustatytais terminais rengia pranešimus Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apie kitam mėnesiui planuojamus svarbius darbus ir renginius įstaigos darbuotojams bei nuteistiesiems;

                 6.11. esant būtinumui tiesioginis vadovas gali pavesti rengti įstaigoje vykstančių susirinkimų bei posėdžių protokolus;

                 6.12. tvarko įstaigos metraščius – nuotraukų albumus;

                 6.13. perduoda gautus per Elektroninių paslaugų portalo (EPP) sistemą teismo procesinius dokumentus ir nustatyta tvarka perduoda juos registruoti ir vykdyti;

                 6.14. perduoda gautus per Elektroninių paslaugų portalo (EP) sistemą dokumentus ir nustatyta tvarka perduoda juos registruoti ir vykdyti;

                 6.15. dalyvauja darbo grupių bei komisijų, į kurių sudėtį yra įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe;

                 6.16. nesant skyriaus raštvedžio laikinai vykdo jo funkcijas;

                 6.17. esant būtinumui raštvedžiui gali būti pavesta vykdyti vyresniojo raštvedžio (jo atostogų, ligos, komandiruotės metu) pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, užtikrinant skyriui pavestų funkcijų vykdymą:

                 6.18. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio direktoriaus ir tiesioginio vadovo pavedimus, užtikrinant skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

                 6.19. teikia tiesioginiam vadovui pasiūlymus visais darbo klausimais.

 

________________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 09:15