Nijolė Sabandirovienė

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

RAŠTVEDŽIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Veiklos administravimo skyriaus raštvedys yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – B.

                 3. Pareigybės paskirtis – vykdyti informacijos teikimą ir priėmimą elektroniniais ryšiais, reguliuoti interesantų srautą pas Alytaus pataisos namų direktorių.

                 4. Pareigybės pavaldumas – Veiklos administravimo skyriaus patarėjui.

 

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 metų;

                 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šią veiklą;

                 5.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti pakankamai žinių apie dokumentų administravimą;

                 5.4. turėti pakankamai žinių apie asmenų aptarnavimo bei jų prašymų nagrinėjimo reikalavimus;

                 5.5. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft Outlook, Outlook Express, Internet Explorer programomis).

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas įgyvendinti įstaigos keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 6.1. siekdamas padėti pataisos namų direktoriui vykdyti jo funkcijas, reguliuoja pataisos namų darbuotojų ir kitų asmenų priėmimą pas pataisos namų direktorių;

                 6.2. registruoja siunčiamus bendruosius (neįslaptintus) dokumentus, kad būtų įrodytas šių dokumentų buvimas įstaigos dokumentų apskaitos sistemoje ir užtikrinta jų paieška, vykdo dokumentų valdymą programa ,,Regis“;

                 6.3. administruoja įstaigos elektroniniu paštu gautus dokumentus;

                 6.4. įstaigos gautus dokumentus teikia įstaigos vadovybei užduotims suformuoti;

                 6.5. registruoja ir išsiunčia neįslaptintus siunčiamus dokumentus, patikslina ar teisingai įforminti;

                 6.6. vykdo skyriaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaitą;

                 6.7. reikalauja iš pataisos namų administracinių padalinių reikalingos informacijos, siekdamas tinkamai vykdyti darbo funkcijas;

                 6.8. teikia informaciją elektroniniais ryšiais ar tiesiogiai asmeniui arba jo atstovui jam atvykus į įstaigą, užtikrindamas informacijos interesantams pagal savo kompetenciją pateikimą;

                 6.9. registruoja į pataisos namų vadovybę besikreipiančius asmenis ,,Piliečių priėmimo asmeniniais klausimais” registre, organizuoja jų priėmimą pas direktorių;

                 6.10. užtikrina tarnybinių funkcijų vykdymo metu gaunamos informacijos konfidencialumą;

                 6.11. informuoja tiesioginį vadovą apie dokumentų rengimo taisyklių pažeidimus;

                 6.12. užtikrindamas sklandų planuojamų renginių bei darbo organizavimą, įstaigos direktoriaus pavedimu informuoja įstaigos darbuotojus apie rengiamus susitikimus, posėdžius, pasitarimus ir pan., jų laiką, teikia kitą reikiamą informaciją, iškviečia darbuotojus pas direktorių;

                 6.13. aptarnauja į įstaigą atvykstančius lankytojus: priima jų prašymus, esant būtinybei, paprašo pateikti kitą reikalingą informaciją ir dokumentus. Konsultuoja ir informuoja lankytojus pagal savo kompetenciją, įteikia ar išsiunčia asmenims atsakymus;

                 6.14. užtikrindamas tarnybinės etikos ir protokolo nuostatų laikymąsi organizuoja posėdžių salės parengimą susirinkimams, seminarams ir pan., padeda organizuoti įstaigos renginius, svečių priėmimus;

                 6.15. nesant skyriaus raštvedžio laikinai vykdo jo funkcijas;

                 6.16. raštvedžiui gali būti pavesta vykdyti vyresniojo raštvedžio (jo atostogų, ligos, komandiruotės metu) pareigybės aprašyme nurodytas funkcijas, užtikrinant skyriui pavestų funkcijų vykdymą;

                 6.17. dalyvauja darbo grupių bei komisijų, į kurių sudėtį yra įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe;

                 6.18. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio direktoriaus ar tiesioginio vadovo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos;

                 6.19. teikia tiesioginiam vadovui pasiūlymus visais darbo klausimais.

                

______________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 09:16