Reda Tautkevičienė

 

                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                          2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

VYRESNIOJO RAŠTVEDŽIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

                 1. Veiklos administravimo skyriaus vyresnysis raštvedys yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – B.

                 3. Pareigybės paskirtis – vykdyti įstaigos dokumentų valdymą.

                 4. Pareigybės pavaldumas – Veiklos administravimo skyriaus patarėjui.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą įgytą iki 1995 metų;

                 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šią veiklą;

                 5.3. turėti pakankamai žinių apie įstaigos dokumentų valdymą, dokumentacijos administravimą, apskaitą bei archyvinį darbą, išmanyti specialius reikalavimus dokumentų saugykloms;

                 5.4. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft Outlook, Outlook Express, Internet Explorerprogramomis);

                 5.5. turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO

FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas įgyvendinti įstaigos keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 6.1. vykdo norminių dokumentų, gautų iš aukštesnių institucijų apskaitą, teikia vadovybei ir supažindina vykdytojus, seka ir pažymi jų pakeitimus ir papildymus, kontroliuoja jų vykdymo terminus, siekdamas užtikrinti efektyvų jų įgyvendinimą ir kontrolę;

                 6.2. rengia dokumentacijos planą, užtikrindamas jo taikymo kontrolę, formuojant bylas skyriuose;

                 6.3. tvarko neįslaptintą korespondenciją, užregistruoja, patikslina ar teisingai įforminta, surūšiuoja ir įdėjus į vokus išsiunčia;

                 6.4. vykdo dokumentų valdymą programa ,,Regis“;

                 6.5. teisės aktų nustatyta tvarka registruoja įstaigos vidaus administravimo dokumentus, įteikia vykdytojams, užtikrindamas savalaikį informacijos pateikimą;

                 6.6. registruoja direktoriaus įsakymus veiklos klausimais ir įsakymus dėl nuteistųjų, pažymi jų pakeitimus ir papildymus bei supažindina pasirašytinai darbuotojus su direktoriaus įsakymais;

                 6.7. registruoja įstaigos darbuotojų prašymus;

                 6.8. registruoja ir išsiunčia nuteistųjų uždarus laiškus, užtikrindamas teisės aktų nustatytos tvarkos laikymąsi;

                 6.9. registruoja ir administruoja atsakymus į nuteistųjų prašymus, skundus ir raštu pateiktus atsakymus į juos;

                 6.10. teisės aktų nustatyta tvarka registruoja gautus nuteistųjų, prašymus, skundus, įrašo žymą apie atsakymus į juos;

                 6.11. rengia pažymas (ataskaitas) apie gautų ir siunčiamų nuteistųjų bei asmenų skundų ir prašymų nagrinėjimą;

                 6.12. užtikrina įstaigos archyve saugomų bylų (dokumentų) tinkamą priežiūrą, laikymą, naudojimą ir apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus, kad bylos (dokumentai) būtų apsaugoti nuo sugadinimo, praradimo, neteisėto naudojimo, pakeitimo ar sunaikinimo;

                 6.13. perima saugoti struktūrinių padalinių bylas ir žurnalus į įstaigos archyvą;

                 6.14. pasibaigus saugojimo terminui atrenka bylas naikinimui;

                 6.15. rengia užbaigtų bylų apskaitos dokumentus;

                 6.16. kontroliuoja ir užtikrina, kad dokumentai būtų rengiami ir įforminami vadovaujantis galiojančiomis dokumentų rengimo taisyklėmis;

                 6.17. informuoja pataisos namų vadovybę apie Dokumentų rengimo ir tvarkymo pažeidimus;

                 6.18. užtikrina tarnybinių funkcijų vykdymo metu gaunamos informacijos konfidencialumą;

                 6.19. dalyvauja darbo grupių bei komisijų, į kurių sudėtį yra įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe;

                 6.20. nesant skyriaus vyresniojo specialisto, laikinai vykdo jo funkcijas (išskyrus funkcijas, susijusias su įslaptintos informacijos administravimu);

                 6.21. nesant skyriaus inspektoriaus (nuteistųjų laiškų administravimui), laikinai vykdo jo funkcijas;

                 6.22. vykdo kitus vienkartinio pobūdžio direktoriaus ar tiesioginio vadovo pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos;

                 6.23. teikia tiesioginiam vadovui siūlymus visais darbo klausimais.

                

___________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 09:22