Danutė Degutienė

 

                                                                                     PATVIRTINTA

                                                                                     Alytaus pataisos namų direktoriaus

                                                                                     2019 m. sausio         d. įsakymu Nr. 1-

 

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                 1. Veiklos organizavimo skyriaus vyresnysis specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.

                 2. Pareigybės lygis – A2.

                 3. Pareigybės paskirtis – valdyti gaunamus dokumentus bei gaunamą ir siunčiamą įslaptintą korespondenciją.

                 4. Pareigybės pavaldumas – Veiklos organizavimo skyriaus patarėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

                 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos reikalavimus:

                 5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

                 5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šią veiklą;

                 5.3. turėti pakankamai žinių apie dokumentacijos ir įslaptintos dokumentacijos administravimą, apskaitą bei archyvinį darbą, išmanyti specialius reikalavimus dokumentų saugykloms;

                 5.4. mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Word, Microsoft Outlook, Outlook Express, Internet Explorer programomis);

                 5.5. turi atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

                 6. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas įgyvendinti įstaigos keliamus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

                 6.1. registruoja gaunamus bendruosius (neįslaptintus) dokumentus, kad būtų įrodytas šių dokumentų buvimas įstaigos dokumentų apskaitos sistemoje ir užtikrinta jų paiešką, vykdo dokumentų valdymą programa „Regis“. Teikia juos įstaigos vadovybei bei vykdytojams;

                 6.2. registruoja gautus asmenų skundus, pranešimus ir prašymus, užtikrindamas atsakymų į juos terminų kontrolę ir įrašo žymą apie vykdymą;

                 6.3. tvarko įstaigoje gautus iš kitų institucijų, įstaigų dokumentus ir įstaigos direktoriaus priimtus įslaptintus teisės aktus: juos registruoja, perduoda įstaigos direktoriui, pagal direktoriaus rezoliuciją ar pavedimą supažindina pasirašytinai vykdytojus ar kitus reikalingus asmenis, prireikus, daugina ir perduoda vykdytojams ar kitiems reikalingiems asmenims teisės aktų kopijas, sisteminainformaciją apie teisės aktų pakeitimus, papildymus, negaliojimą, pažymėdamas tai atitinkamuose dokumentų registruose;

                 6.4. atrenka įslaptintus dokumentus išslaptinti arba pratęsti dokumentų įslaptinimo terminą ir teisės aktų nustatyta tvarka atlieka slaptumo žymų, įslaptinimo terminų keitimo ir dokumentų išslaptinimo procedūras, užtikrindamas įslaptintos informacijos administravimo reikalavimų įgyvendinimą, rengia įslaptintos dokumentacijos planą, užtikrindamas jo taikymo kontrolę;

                 6.5. įgyvendina įslaptintos informacijos laikmenų, kuriomis disponuoja įstaiga, administravimą ir kontrolę: laikmenų žymėjimą ir žymėjimo pakeitimus, apskaitą, paskirstymą ir perdavimą laikmenų naudotojams, siuntimą ar perdavimą, gavimą, saugojimą, slaptumo žymų keitimą, laikmenų patikrinimo vykdymą;

                 6.6. dalyvauja Specialiosios ekspertų komisijos, kuri užtikrina įstaigos įslaptintos informacijos tvarkymą, jos apsaugos organizavimą ir kontrolę, darbe. Teikia siūlymus dėl netinkamų laikmenų naikinimo, organizuoja laikmenose esančios informacijos neatkuriamą trynimą, laikmenų naikinimą;

                 6.7. atsako už naikinti atrinktų bylų (dokumentų) sunaikinimą, užtikrinant, kad juose esanti informacija būtų neatpažįstamai sunaikinta;

                 6.8. dalyvauja darbo grupių bei komisijų, į kurių sudėtį yra įtrauktas įstaigos direktoriaus įsakymais, darbe;

                 6.9. kontroliuoja, kad dokumentai būtų tvarkomi vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą ir tvarkymą, informuoja pataisos namų vadovybę apie Dokumentų rengimo taisyklių pažeidimus;

                 6.10.  užtikrina tarnybinių funkcijų vykdymo metu gaunamos informacijos konfidencialumą;

                 6.11.  tvarko ir užtikrina metalinių spaudų bei antspaudų apskaitą, išdavimą ir tikslina jų

būklę;

                 6.12.  skyriaus vedėjui pavedus, rengia teisės aktų (įsakymai ir kt.) su dokumentų valdymo ir administravimo veikla susijusius projektus;

                 6.13.  teikia tiesioginiam vadovui pasiūlymus visais darbo klausimais, vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio direktoriaus ar tiesioginio vadovo pavedimus;

                 6.14.  nesant skyriaus vyresniojo raštvedžio (liga, komandiruotė, atostogos ir kiti atvejai) laikinai vykdo jų funkcijas.

 

______________________

 

 

Susipažinau

 
Informacija atnaujinta 2019 m. kovo 21 d. 09:36